Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Προυποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προσώπων και επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου 4469/2017 για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων καταλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (εξαιρούνται ρητά τα φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες).
Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4469/2017 και ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε αυτόν, έχει δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Συνεπώς, εάν το αίτημα του υποψηφίου απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο υποψήφιος αποκλείεται οριστικά από την διαδικασία του Ν. 4469/2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου καθένα από τα ανωτέρω δικαιούμενα πρόσωπα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:
α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε:
 • Προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή
 • Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο ΝΠΔΔ (και ΟΤΑ) ή
 • Βεβαίωσης μη πληρωμής επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/33 (ΦΕΚ 401 Α’) ή
 • Είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του
β) Οι συνολικές οφειλές της επιχείρησης υπερβαίνουν τις 20.000,00 ευρώ και
γ) ο οφειλέτης έχει καθαρό θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 (εάν τηρεί απλογραφικό σύστημα) ή σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είτε έχει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε έχει θετική καθαρή θέση (εφ’ όσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα).
Αντιθέτως, στο Ν. 4469/2017 δεν μπορούν να υπαχθούν τα ακόλουθα πρόσωπα:
 • Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
 • Οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών
 • Οι οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες
 • Η επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία του άρθρου 62 του Ν. 4307/2014 ή του Πτωχευτικού Κώδικα (και δεν έχει εγκύρως παραιτηθεί)
 • Η επιχείρηση για την οποία έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση με βάση την διαδικασία του άρθρου 62 του Ν. 4307/2014 ή του Πτωχευτικού Κώδικα
 • Η επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή δραστηριότητας ή τελεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 • Η επιχείρηση που έχει αμετάκλητα καταδικασθεί για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:
 - φοροδιαφυγής (εξαιρουμένης της μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
- νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, λαθρεμπορίας, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας ή απάτης, σε βαθμό κακουργήματος (ειδικά για την απάτη, όταν είναι ο παθών το Δημόσιο ή ΦΚΑ, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου