Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός – Νέα Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε νέα εγκύκλιο στην οποία καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τον χειρισμό των υποθέσεων του εξωδικαστικού συμβιβασμού στις περιπτώσεις που υπάρχει χρέος προς το δημόσιο.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Προυποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προσώπων και επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου 4469/2017 για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων καταλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (εξαιρούνται ρητά τα φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες).

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017